Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ÜYE GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

 

Amaç
Madde 1 Amaç: Bu yönerge İl, ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine görevlendirilecek üyelerle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2 Tüketici Hakları Derneğinin örgütlü olduğu il ve ilçelerde Tüketici Hakları Derneği tarafından görevlendirilecek kurulmuş/kurulacak olan Tüketici Hakem Heyeti üyelerini kapsar.


Dayanak
Madde 3 Bu Yönetmelik, 6502 Sayılı Kanun, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği ve Dernek Tüzüğüne dayanılarak düzenlenmiştir.

Hakem Heyeti Üyesi Adaylarında Aranacak Nitelikler
Madde 4
1. Tüketici Hakları Derneğine üye olmak
2. Tüketici Hakları Derneği Tüzüğü ilkelerine uygun davranmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
5. Dört yıllık fakülte mezunu olma şartını taşıyan üye bulunamayan yerlerde, üyeler yüksekokul veya lise mezunları arasından görevlendirilir.
6. Derneğimiz tarafından düzenlenecek eğitimlere katılarak Hakem Heyeti Üyesi Yetki Belgesi almış olmak,
7. Genel Merkezde veya şubenin bulunduğu ilçede en az 10 gün süreyle derneğe başvuru yapan tüketicilerin sorunlarına yanıt vermek amacıyla yürütülen tüketici danışmanlığı çalışmasına fiilen katılmak

Sertifika Eğitimi Belgesi
Madde 5
1. Tüketici Hakem Heyetlerinde görev yapacak tüketici hakem heyeti üyeleri Genel Merkez veya Şubelerin belirleyecekleri tarihler arasında aşağıdaki konularda eğitime katılmaları zorunludur.
2. Eğitimden sonra devam sağlayan ve Genel Merkezde veya Şube Başkanlıklarında en az 10 gün süreyle derneğe başvuru yapan tüketicilerin sorunlarına yanıt vermek amacıyla tüketici danışmanlığı çalışmasına katılan adaylara Hakem Heyeti Üyesi Yetki Belgesi verilir.

Hakem Heyeti Üyesi Yetki Belgesi alacak adaylara verilecek eğitim konuları
a) Tüketici Hakları Derneği’nin tanıtımı (örgütlenmesi, çalışmaları, açtığı davalar)
c)Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 SK), Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler,
d) Güncel Tüketici Sorunları, Gıda, enerji hizmetleri, su, ulaşım hizmetleri, ürün güvenliği, baz istasyonları, telekomünikasyon hizmetleri, bankaların uygulamaları, aldatıcı-yanıltıcı-istismar edici reklamlar gibi güncel tüketici sorunları
e) Çeşitli Hakem Heyeti ve Yargı Kararlarıyla İlgili Örnekler

Görevlendirme Usulü
Madde 6/ 1- Görevlendirilecek Tüketici Hakem Heyeti asil ve yedek üyesi, Genel Merkez, il veya ilçe şube başkanlıklarımızca düzenlenen; Hakem Heyeti Üyesi Yetki Belgesi eğitimine katılan,
Yetki Belgesi almış ve genel merkez veya il ilçe Şube çalışmalarına tüketici danışmanlığı çalışmalarına katılmış olanlar arasından Genel Merkez Yönetim bulunduğu Ankara ilinde Genel Merkez Yönetim kurulunun kararı ile atanır
2- Ankara İli dışında İl veya İlçe Şube Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.
3- Tüketici Hakları Derneği Şubelerinin olmadığı yerlerde görevlendirme ve atama doğrudan Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Görevlendirmede Yedek Üyenin Önceliği
Madde 7 Görevlendirme sonunda süresi sona eren yahut bu düzenlemede yer alan sebeplerle görevden Alınan veyahut istifa eden üyenin yerine atama yapılması gerektiğinde yedek üyenin
Görevlendirilmesi öncelikle değerlendirilir. Ancak asıl üyenin yerine yedek üyenin atanması
Zorunluluğu yoktur.

Görev Süresi
Madde 8 1-Tüketici Hakları Derneği adına Tüketici Hakem Heyet’lerinde görevlendirilecek üyelerin görev süresi bir dönem. (3 Üç Yıldır) dir. Eğer belirtilen koşullara uygun üye bulunmazsa görev yapan üyenin görev süresi en fazla bir dönem daha uzatılır.
Bir dönem ara verdikten sonra üye, aynı koşulları taşıyorsa tekrar atanabilir.

Görevin Sona Ermesi
Madde 9
1- Hakem heyeti üyeliğinden ayrılacağını Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildiren üyenin görevi kendiliğinden sona erer.
2- “Hakem Heyetleri Yönetmeliğine aykırı davranışları tespit edilen üyelerin görevlerine Genel Merkez Yönetim Kurulunca veya il veya ilçe Şube Başkanlığınca görevine son verilir.
3- Tüketici Hakları Derneği tüzüğüne aykırı davrananlar Genel Merkez Yönetim Kurulunca görevden alınır.
4- Aykırılık ve benzeri nedenlerle; Genel Merkez Yönetim Kurulunca görevden alınanlar dernek adına başka Hakem Heyetinde tekrardan görevlendirilemezler, atanamazlar.
5- Görevine son verilen üye için Genel Merkez veya Şubeler Tüketici Hakem Heyetine bildirimde bulunulur.
6- Görevli üyenin istifa, ölüm, 6 aydan fazla süren hastalık ve diğer benzeri mazeretlerle dernek yönetiminin gerekli görmesi halinde dönem sonuna kadar yeni görevlendirme yapılır.
7- Hakem heyeti toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste 3 kez ve yıl içinde beş kez katılmayan üye Yönetim Kurulu tarafından yazıyla ikaz edilir, ikaza buna rağmen toplantılara katılmamakta ısrar eden üye görevden alınır.

Üyelerin Çalışma Şekil ve Şartları
Madde 10
1- Hakem heyeti üyeleri her yıl ocak ayının ilk haftası içinde üye aidatlarını yıllık olarak şubelerine peşin öderler.
2- Hakem heyeti üyeleri görev yaptıkları her yıl için katıldıkları oturumlar karşılığı aldıkları huzur haklarının % 60 dan az olmamak üzere Anakara da Genel Merkez hesabına İl /ilçe şubelerde ise şubelerin hesabına bağış olarak öderler.
4- Hakem heyeti üyeleri birden fazla hakem heyeti üyeliği görevinde bulunamazlar, atanamazlar.
5- Hakem heyeti üyelerinin okullarda, çeşitli kurum ve kuruluşlarda verilecek eğitim, konferans vb. gibi faaliyetlere katılmaları veya katılım sağlamaları esastır.
6- Hakem heyeti üyelerinin” Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde belirlenen esaslara göre çalışmaları esastır.
7- Tüketici Hakları Derneğinin örgütlü olduğu il ve ilçelerde Tüketici Hakem Heyetlerinde görev yapan temsilciler Genel Merkez veya Şube Yönetimlerinin altı ayda bir belirleyeceği tarihlerde toplantı yapar.
8- Yapılacak olan toplantı gündemi üyeler önceden bildirilir.
9– Tüketici Hakem Heyeti Temsilcilerimiz Tüketici Hakem Heyetlerinde yaşanan sorunları, önerileri ve ağırlıklı olarak bildirilen tüketici şikâyetleri hakkında görüş ve önerilerini rapor halinde toplantıya sunar.
10- Şube Yönetim Kuruları Tüketici Hakem Heyeti temsilci raporlarını Yönetim Kurulu görüşlerini de içeren raporla birlikte on beş gün içerisinde Genel Merkeze İletir.
11- Hakem heyeti asıl ve yedek üyeleri 6 ayda genel merkez yönetiminin çağırısıyla eşgüdüm toplantılarına katılırlar heyet çalışmalarıyla ilgili rapor sunarlar. Sunulan raporlar toplantıda değerlendirilerek daha verimli çalışma yapılması için öneri ve ilkeler belirlenir.

Sorumluluk, Verimli, Düzenli ve Uyumlu Çalışma
Madde 11
Dernek tarafından hakem heyeti üyeliğine görevlendirilen üyeler Tüketici hakem Heyetine düzenli ve verimli çalışmaları esastır. Genel merkez yönetim kurulunca üyelerin, eğitimleri ve devam durumları ile verimlilikleri izlenir.

Görev ve Teşekkür Belgesi
Madde 12
İstemleri halinde hakem heyeti üyelerine yaptıkları görevin niteliğini gösteren ve görev süresini içeren görev belgesi düzenlenir. Çalışmalarında temayüz etmiş başarılı ve özverili hakem heyeti üyeleri teşekkür le onurlandırılır.

Yürürlük
Madde 13
Bu yönerge Tüketici Hakları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
THD Merkez Yönetim Kurulunun 15.01.2024 tarihli ve 6 sayılı kararı ile hakem heyeti iç yönergesi aşağıda belirtildiği şekliyle karara bağlanmıştır.
Bu yönerge Tüketici Hakları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabulü ve dernek Web sitesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.